از دريا پرسيدن عشق چيست، گفت:    خشكيدن........

از گل پرسيدن عشق چيست، گفت:      پرپر شدن........

از زمين پرسيدن عشق چيست، گفت:     لرزيدن........

از آسمون پرسيدين عشق چيست، گفت:    باريدن........

از انسان پرسيدن عشق چيست،ناگهان ندايي از درونش گفت:جدايي